۱۳۹۶/۵/۲۴

پسرک و سگش

به این اینمیشن نگاه کنید. 4 دقیقه ست ... قشنگه ....

ه این 

۱ نظر:

نغمه ای قدیمی تو را می برد

گاهی همینجور که روی کاناپه نشسته ای، یک آهنگ یا نغمه ای قدیمی تو را با خودش می برد. من هم مقاومت نمی کنم. همراه می شوم. انگار ...