۱۳۹۶/۵/۲۴

پسرک و سگش

به این اینمیشن نگاه کنید. 4 دقیقه ست ... قشنگه ....

ه این 

۱ نظر:

خوشبختی دادنی نیست ...

آی رفیق!    از پاییز گفتی. ولی وقتی از من بپرسی پاییز، می گویم: یعنی رنگ. یعنی نفس. یعنی تابلو نقاشی. و ... باید بگویم که پاییز نروژ را ...